Курс «Методика викладання медичних дисциплін» є складовою освітньої програми ІІІ рівня вищої освіти підготовки доктора філософії зі спеціальностей у галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

 Метою курсу є надання пошукачам ступеню доктора філософії знань про особливості процесу навчання у вищому медичному навчальному закладі, його характер і функції у стимулюванні професійного росту майбутніх фахівців, формування психолого-педагогічних умінь майбутнього викладача вищої медичної школи, формування готовності оптимально й творчо використовувати педагогічні знання у своїй професійній діяльності та безперервному професійному розвитку лікарів.

 Цей курс допоможе визначити ефективні форми та методи роботи у ВНЗ, які направленні на підвищення навчально-пізнавальної діяльності учасників навчального процесу; набути відповідних професійних компетенцій.

 Програма складається з двох змістовних модулів, розрахована на 2 кредити ЄКТС (60 годин).

 Для реалізації даної програми використовуються такі види навчальних занять: мультимедійні лекції; семінари (обговорення тем на форумі); практичні завдання.

 Алгоритм роботи на курсі:

1 етап - Вивчення лекційного матеріалу (Тема 1, Тема 2...).

2 етап – Оцінка знань після кожної Теми (контрольні питання).

3 етап - Виконання практичних завдань.

4 етап – Тестовий контроль наприкінці курсу.

Відповідальні за організацію курсу:

Проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи, д.мед.н. професор                    Дмитрієва Світлана Миколаївна

Зав. методичного кабінету, магістр з дисципліни «Педагогіка вищої школи»                                              Грицун Тетяна Олександрівна

 

Тел. (061)289-80-86

E-mail: metod.zmapo@gmail.com

Метою даного курсу являється ознайомлення слухачів з моральними проблемами сучасної біомедицини, з методами та засобами для їх обговорення та вирішення, з різними позиціями, запропонованими в ході дискусій. При цьому не пропонується нав’язувати слухачам ту чи іншу позицію з цих проблем. Навпаки, однією з цілей являється розвиток навичок діалогічного мислення, вміння чути різні точки зору і користуватися раціональними етичними аргументами для обґрунтування та відстоювання особистої позиції.

Програма навчальної дисципліни «Медицина невідкладних станів» є складовою освітньої програми ІІІ рівня вищої освіти підготовки доктора філософії зі спеціальності 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»у ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».

Програма встановлює нормативний змісті термін навчання, обсяг та рівень засвоєння навчальної дисципліни «Медицина невідкладних станів»у межах підготовки доктора філософії за спеціальністю «Медицина»на циклі «Дисципліни професійної підготовки за вибором ВНЗ» Зміст програми охоплює обсяг теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для проведення самостійної викладацької роботи на сучасному рівні. Програма навчальної дисципліни «Медицина невідкладних станів» складається з двох змістовних модулів, розрахована на 2 кредити ЄКТС (60 годин), що засвоюються протягом чотирьох років навчання.